Merkez Ofis

Gölgeli Sok. No: 6
GOP 06680 Çankaya
Ankara, TÜRKİYE

Telefon: +90 312 436 33 00 (PBX)
Faks: +90 312 436 33 07
E-posta: klyapi@klyapi.com.tr

Fabrika

Keskin O.S.B.
1. Sok. No: 10
Kırıkkale, TÜRKİYE

Telefon: +90 318 529 20 80
Faks: +90 318 529 20 81
E-posta: klyapi@klyapi.com.tr